Privacy Policy – www.samsarabooks.com

In ons privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Samsara Uitgeverij B.V.
Herengracht 341
1016 AZ Amsterdam

Toelichting op het Reglement

Samsara Uitgeverij B.V. mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Samsara Uitgeverij B.V. de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Samsara Uitgeverij B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom geven wij in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens wij expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

De persoonsgegevens die Samsara Uitgeverij B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Samsara Uitgeverij B.V. verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Samsara Uitgeverij B.V., de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Samsara Uitgeverij B.V. of via het contactformulier contact met ons opneemt. Samsara Uitgeverij B.V. verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Samsara Uitgeverij B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Samsara Uitgeverij B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou hebben gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Samsara Uitgeverij B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Samsara Uitgeverij B.V. worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Samsara Uitgeverij B.V. om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Samsara Uitgeverij B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Samsara Uitgeverij B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • Samsara Uitgeverij B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Samsara Uitgeverij B.V. hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Samsara Uitgeverij B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op info@samsarabooks.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van ons.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen en proberen we er samen met jou uit te komen. Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen via onderstaand adres. Uiteraard zullen we ook met de in deze verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Samsara Uitgeverij B.V.
Herengracht 341
1016 AZ Amsterdam

 

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten en de informatie op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.samsarabooks.com